INFORMATION OM HUR EN KATALYSATOR FUNGERAR.

Bild katalysator information

Vad är en katalysator?

Katalysator är en anordning som placeras i avgassystemet på alla moderna fordon. Den är viktig och ombesörjer reningen av avgaserna d.v.s minskar utsläppen av farliga gaser som släpps ut från förbränningsmotorer under drift.

Vilka föroreningar finns i avgaserna utan rening?

Den största andelen farliga ämnen utgör CO d.v.s koloxid som är giftigt för allt levande även i mycket små doser.

I avgaserna finns mindre mängder av s.k kolväten (HC är samlingsbenämningen på dessa) som kan vara mycket olika ämnen t.ex aromater och bildas i olika hög grad beroende på körförhållanden, motortyp samt bränslemängd och typ. Dessa ämnen är i olika grad giftiga och kan dessutom vara cancerframkallande.

Det finns också en grupp ämnen som kallas nitrösa gaser och de har samlingsbenämningen NOx, dessa bildas när kvävgasen (som ingår naturligt i insugningsluften) har reagerat med luftens syremolekyler (02) under förbränningen. De nitrösa gaserna är till viss del "ofarliga" men anses genom sin cancerogena karaktär och i vissa fall giftighet skadliga för människa och miljö.

I bilavgaserna finns också en del andra skadliga ämnen, men de nu nämnda är de som katalysatorn konstruktionsmässigt är lämpade att minimera. Katalysatorn omvandlar CO och HC till ofarliga koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O) samt NOx till ofarlig N2 (helt vanlig luft innehåller ca. 79% N2). Katalysatorn utnyttjar också en del hjälpämnen i avgaserna t.ex. H2(vätgas) och C(kol).

Så här fungerar katalysatorns rening av avgaserna från motorn.

Katalysatorn är invändigt konstruerad som en bikakeliknande bärare perforerad med små kanaler där avgaserna passerar igenom. Bäraren kan vara keramisk eller metallisk och ha olika diameter på sina kanaler. Den katalytiska verkan äger rum på ytan av kanalerna. Den bikakeliknande uppbyggnaden av katalysatorn och kanalerna ger en stor yta vilket är viktigt för att reningen skall bli så bra som möjligt.

Ytan inuti katalysatorn är täckt med de katalytiskt verksamma och dyrbara metallerna Platina,Palladium och Rhodium som inte förbrukas (vilket är kravet för att kallas katalysator). Den katalytiska verkan hos dessa metaller börjar när temperaturen i motoravgaserna stiger.

Servicebehov för en optimal katalysator-funktion?

Tillsammans med lambdasonden som är en mätare av syrgasnivån i avgaserna regleras insprutnings-systemet så att avgasblandningen optimerar syrenivå. Detta krävs för att katalysatorn skall fungera optimalt.

Genom avgasernas värme samt den värme som bildas när katalysatorn arbetar kommer katalysatorn att hettas upp till att bli glödande. Katalysatorn är oftast skyddad med plåtar och andra värmeskydd så att t.ex. gräs inte skall antändas under bilen men också för att det inte skall bli för varmt kring passagerarnas fötter inne i bilen.

Katalysatorn kan skadas och dess effekt kan helt eller delvis utebli om lambdasonden eller motorns insprutningssystem fungerar dåligt. Läckage i grenrör eller framrör kan göra så att lambdasonden visar fel värden vilket kan skada katalysatorn permanent.

Det är således viktigt med ett gott underhåll av både motor och elektronik, framförallt gällande lambdasond och insprutningssystem. Man bör också åtgärda läckor i avgassystem, grenrör och packningar.

Om för mycket oförbränt bränsle kommer ut från förbränningsrummet kan det resultera i att den keramiska bäraren överhettas och rent av smälter. Om temperaturen varierar för kraftigt kan den keramiska bäraren spricka. Om man har kört emot något under bilen kan den keramiska strukturen skadas. Ibland kan man uppleva ett skrammel från katalysatorn eller avgassystemet när sådan skador uppkommit. Det innebär att avgaserna kommer ut orenade i miljön.

Vid besiktningskontroll mäts avgasvärdena vid tomgång och vid 2500 varv för att bestämma tillståndet hos katalysatorn och för höga värden ger alltid ombesiktning. Det kan innebära byte av katalysatorn efter kontroll av orsakerna till problemet. Den prismässigt dyrare metalliska katalysatorn har emellertid en högre motståndskraft mot skador.

Länk: Här handlar du katalysatorer billigt och bra.

*