Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Vem är ytterst ansvarig när ett statligt företag sysslar med oegentligheter?

Telia är namnet på ett bolag som funnit kreativa vägar att tjäna pengar men överensstämmer deras moral med din och min? Detta företag har ofta blivit ifrågasatt för sitt handlande men jag skall här nästan enbart beröra internetuppkopplingar vid ISDN-abonnemang.

Kan 100.000 Kr vara en rimlig kostnad för 10-dagars internetuppkoppling med ISDN?

Enligt Telia är svaret ja.

Har någon råkat ut för detta? Svaret är ja och Telia kräver in pengarna.

Hur kan någon råka ut för sådana hemska räkningar?

Telia har vid åtskilliga avtal tagit betalt per uppkoppling och finns det sedan typ 1 uppkoppling per sekund på samtalsspecifikationen så blir det dyrt. Räkna på det själv, dygnet innehåller 86.400 sek.

är det möjligt att i verkligheten åstadkomma så många uppkopplingar?

Svaret är nej. ISDN-routern som sköter uppkopplingarna behöver 5 sek för att koppla upp den andra linjen och 5 sek för att koppla ned den. Maximalt antal uppkopplingar är således 6st/min. Den första linjen kopplar inte ned under den tid den är inställd på t.ex. 3 min och kan således inte koppla upp under denna tid. Andreas Johnsson teknisk chef på routertillverkaren Zyxel har givit mig dessa tekniska uppgifter. ( Andreas var inkallad av Telia som sakkunnig vid rättegången mellan Telia och mitt företag.)

Finns det fler bevis på att Telias debiteringar är felaktiga?

Svaret är ja. Observera att routern anger när uppkoppling skall ske! Betänk också att räkneverket som registrerar uppkopplingar finns på telestationen och inte i routern!

 1. Flera ISDN-abonnenter har blivit debiterade för tid när routern varit avstängd.
 1. Många ISDN-abonnenter har blivit debiterade för tid när samtliga datorer och annan utrustning ansluten till routern varit avstängt. Enligt Andreas Johnsson kan routern inte koppla upp om datorena är avstängda. Dessutom känner routern av att ingen datatrafik förekommer och ger då ett nedkopplingskommando till telestationen.
 1. Undertecknad har haft routern inställd på att endast koppla in den andra linjen vid hög belastning typ nedladdning av t.ex program från internet. Enligt Andreas Johnsson så skall i dessa fall den andra linjen inte ens kopplas upp om så hela kontoret samtidigt surfar på tunga sidor typ Aftonbladet. På mitt företag glömde vi en natt att stänga av någon dator och då fick vi på vårt obemannade kontor frekventa uppkopplingar på den andra linjen hela natten igenom samtidigt som den första kanalen var uppkopplad hela tiden. Vid andra tillfällen med nattliga uppkopplingar då datorerna varit avstängda så har det varit en enda uppkoppling som varat nätterna igenom. Lägg märke till att Telia själva uppgivit att det på vår typ av router inte finns några kända fel i rättegångsinlaga 2002-03-28. Enligt Andreas Johnsson så avgör routern mängden datatrafik och därmed kopplar upp och ned kanalerna efter behov. Kunden kan inte genom datautrustningen påkalla nedkoppling. Lägg märke till att kontentan blir att enbart Telia kan vara ansvariga för att nedkoppling ej ägt rum.
 1. Efter att undertecknad fått en orimlig räkning från Telia så lät vi vår datakonsult Bo Jonson granska uppkopplingar med ett program som heter Telnet. Han kunde på dataskärmen se att de ofrivilliga uppkopplingarna omedelbart upphörde när han stängde av den andra linjen och att de direkt startade när han kopplade in den igen. Efter detta använde vi bara en kanal och hade inga fler problem med ofrivilliga uppkopplingar.
 1. Routern känner av samtliga uppkopplingskommandon i kundens utrustning. Det har ingen betydelse om den är inställd på att koppla upp en eller två kanaler eller bara två kanaler vid behov. Detta visar att vi ej varit orsaken till de ofrivilliga uppkopplingarna. Hade vi varit ansvariga så hade problemet fortsatt med bara en kanal inkopplad.
 1. Problemen med ofrivilliga uppkopplingar har uppkommit och försvunnet under tid då vi har haft samma inställning av routern. Så fungerar det inte om felet funnits hos oss. Fel försvinner inte av sig självt. Programvaran är trots allt en teknisk produkt och ingen tänkande varelse med egen fri vilja. Det har hänt att många abonnenter i ett geografiskt område plötsligt fått problem med ofrivilliga uppkopplingar och att problemen sedan lika plötsligt försvunnit.
 1. Hans-Erik Aronsson på Devac loggade sina uppkopplingar med hjälp av dator och det visade sig att Telias samtalsspecifikationer ej stämde överens med hans egen logga.

Beskrivning av de tvistiga uppkopplingarna som åstadkommit höga räkningar?

De är oönskade samt ej beställda och har ej heller överfört någon datatrafik. Kunden har normalt sett ingen kännedom om dem innan denne fått se samtalsspecifikationen från Telia.

Vi har kunnat konstatera att Telia har ett märkligt sätt att räkna uppkopplingar. Först etableras kontakt mellan kund och internetleverantör på den första linjen och detta räknas helt riktigt som en uppkoppling. Därefter ser det ut som om den andra linjen felaktigt försöker etablera kontakt med samma internetleverantör med någon sekunds mellanrum. Det är alltså ingen ny kontakt som sökes utan endast felaktiga försök till ökning av bandbredden (utökad överföringskapacitet). Dessa till synes högfrekventa försök att öka bandbredden med hjälp av den andra linjen är den direkta orsaken till astronomiska teleräkningar från Telia. Tänk tanken att Telia skulle använda samma teknik för vanlig samtalstrafik och att du efter 1 timmas samtal till samma mottagare blev debiterad för dels samtalstid men dessutom för uppemot 3600st uppkopplingar. Resultatet är orimligt för den normale men inte för Telia. ändå orimligare blir det med tanke på att ISDN-Duo i en rättegångsbilaga från Telia 2003-09-22 beskrivs tekniskt som ett och samma abonnemang.

Rimligtvis borde man räkna en etablerad kontakt mellan användaren och mottagaren som en enda uppkoppling till dess att förbindelsen brutits på bägge kanalerna. Om Telias utrustning fungerat rätt så skulle aldrig Telia kunnat debitera för så stora belopp som de gjort och än märkligare är det att Telia gjort det till sin affärsidé att tjäna stora belopp på felaktigheter i sin egen utrustning.

Höga teleräkningar men vilka kostnader har Telia för dessa uppkopplingar?

Inga för Teliakoncernen men Telia debiteras internt från Skanova. Om Telia krediterar kunden så behöver inte heller Telia betala Skanova och har därmed heller inte några kostnader för de felaktiga uppkopplingarna.

Vilka intäkter har Telia erhållit från dessa ofrivilliga uppkopplingar.

Utan att ha tillgång till Telias bokföring är det svårt att uppskatta men att det rör sig om mångmiljardbelopp borde stå helt klart. Innan bredband blev den normala uppkopplingen mot internet så var användandet av ISDN mycket utbrett. Flertalet som har haft ISDN har blivit drabbade. Så sent som november år 2003 uppgav Telia att de hade 300.000 ISDN-användare och detta är långt efter ISDN:s storhetstid. Vid beräkningen får man också ta hänsyn till att många av de drabbade fått mycket höga räkningar.

Vad orsakar dessa ofrivilliga uppkopplingar som inte kan förklaras med att användarna gjort några fel?

Orsaken till detta är att linjen hänger sig i Telias nät. Såsom tidigare nämnts så kan inte kunden åstadkomma nedkoppling av linjen utan det är routern som känner av att ingen trafik förekommer och den ger då ett nedkopplingskommando till telestationen. Routern ger exakt samma kommando oberoende om en eller två kanaler är inkopplade. I vårt fall fungerade nedkopplingarna utan problem efter det att vi kopplat bort den andra linjen så därmed kan routern inte vara skyldig till bristande nedkoppling utan endast Telia. Efter jämförelse av samtalsspecifikationer från flera drabbade av intensiva uppkopplingar på den andra linjen så har det framkommit att det skett i samband med att den första linjen hängt sig. Bristande nedkoppling är också den enda rimliga förklaringen till att kunder med avstängda routrar kunnat drabbas av samtalsavgifter. Ett par ISDN-användare har också fått bekräftat från Telias teletekniker att linjerna hänger sig ibland.

Finns det något sätt att skydda sig mot ofrivilliga uppkopplingar?

Det finns bara ett sätt och det är att dra ur sladden mellan routern och Telias nätterminal.

Normalt skulle man tro att det räcker med att trycka på off-knappen på routern men det räcker inte för routern är också strömförsörjd från Telias nätterminal och därför bryts inte linjen när den har hängt sig. Det är så att med off-knappen kan man åstadkomma att routern inte kopplar upp sig men att koppla ned en linje som hängt sig på telestationen går inte så länge det finns någon ström i routern.

Har Telia varnat för riskerna med ISDN?

Telia har i rättegång vitsordat att man trots kännedom om problemen varken varnat eller informerat sina kunder. Dessutom har Telia hela tiden mot bättre vetande marknadsfört tjänsten som enkel och trygg. Läsaren kan kanske ana varför Telia agerat så här.

Hur förklarar Telia uppkomsten av ofrivilliga uppkopplingar.

Det är alltid kundens fel. även när kunden visat att det inte finns något från hans sida som kunnat åstadkomma uppkopplingarna så är det fortfarande alltid kundens fel och det är bara att betala om man inte vill bli stämd inför domstol. Datateknikern Kjell Dovstedt med firma DAKO har bett Telia att medverka till att reda ut orsakerna samt försöka komma till rätta med problemen men endast fått till svar att Telia inte är intresserade av frågan.

I rättegången mot mitt företag så förde man fram teorin att vår internetleverantör Telenordia inte använt samma bundlingsinställning som finns på vår Zyxelrouter och att detta medfört de frekventa uppkopplingarna på vår andra linje. Till att börja med så förnekar Telenordia att de skulle använt någon avvikande bundlingsinställning och för det andra så uppträder exakt samma problem för de kunder som har Telia som internetleverantör. I konsekvensens namn så borde Telia i de fallen erkänna att man använt en bundlingsfunktion som inte passar ihop med deras egen rekommenderade Zyxelrouter. Nästa brist i Telias argument är att teorin inte förklarar dygnetruntuppkopplingen på den första kanalen när vår datautrustning varit avstängd. Telia kunde inte heller visa att Telenordia hade en annan bundlingsfunktion under den tidsperiod som vi var drabbade av ofrivilliga uppkopplingar.

Under år 1999 hade Telia blivit informerade från Zyxel om att problem kunde uppstå om internetleverantören och routertleverantören använt två olika typer av standardinställningar men likväl har Telia avstått från att informera sina kunder. Vi skall dock inte utgå ifrån att Zyxel dragit rätt slutsatser då det inte är uteslutet att mätningar utförts under tid då linjen hängt sig på telestationen hos Telia. Ytterligare en fråga som Telia inte kan förklara är varför den andra kanalen överhuvudtaget kunnat bli inkopplad då routern enbart varit inställd på att koppla in denna vid hög belastning. Såsom tidigare sagts drabbades vi av detta även när kontoret var helt obemannat.

Hur duktiga är Telia själva på att undvika problem med ofrivilliga uppkopplingar?

Telia har ibland tecknat fullserviceavtal med en del större kunder. Installation och service har i dessa fall bara fått utföras av Telias personal. Jag skall beskriva några fall.

Så här skrev den dataansvarige på en av Sveriges större myndigheter i sin felanmälan.

Telia ISDN Duo på följande orter ........ genererar höga oacceptabla kostnader enär ingen är kopplad innanför dessa routrar. I ärendehanteringssystemet kunde han senare notera. Telia felinstallerat tar hela kostnaden.

Nästa exempel är från öckerö Församling (Svenska kyrkan) som fick två stora fakturor grundade på ofrivilliga uppkopplingar. Efter en del brevväxling kom kreditfaktura och Telia angav att det var fel på routern. Häpnadsväckande utlåtande då ingen Telia-tekniker varit på plats och kontrollerat installation och router och inte heller reklamerat routern till routertillverkaren Zyxel. Senare uppgav Telia att krediteringen inte baserats på några som helst tekniska överväganden utan var bara resultatet av felaktig handläggning i ett enskilt ärende. Telia kom helt att avstå från att kontrollera installation och router på plats hos församlingen. Från initierat håll (ej Telia) fick jag senare upplysningen att Telia kan göra routerinställningar hos kunden direkt från telestationen och behöver därmed inte åka ut.

Verkligen intressant att få veta att man som kund inte ensam har kontrollen över routerinställningarna. Telia har avstått från att kommentera denna information.

Hur som helst trodde öckerö Församling att problemen var över när räkningarna kom att se rimliga ut men jag bad dem att skaffa in samtalsspecifikationerna och från dessa gick det att utläsa att problemen med uppkopplingar dygnet runt fortsatt. Duktiga Telia lyckades alltså aldrig få bort de ofrivilliga uppkopplingarna trots att de ensamma hade det fulla ansvaret och kontrollen över församlingens ISDN-utrustning. Smarta Telia lyckades däremot minska räkningarna genom att antingen begränsa debiteringarna till uppkopplingar över tre minuter eller så har de funnit att linjer som hänger sig på telestationen går det inte att göra något åt och då är det bättre att begränsa uppkopplingarna genom att ställa in den andra linjen på att vara uppkopplad minst tre minuter i stöten. Telias misslyckande är iögonfallande då detta fall debatterades på insändarsidorna och även togs upp i Raka Rörs rättegång med Telia. Om Telia hade haft någon möjlighet att förhindra dessa oönskade uppkopplingar hos församlingen så kan man definitivt räkna med att de hade gjort allt som varit möjligt.

När krediterar Telia för felaktiga uppkopplingar.

I fallet med myndigheten och kyrkan så krediterade Telia de felaktiga fakturorna i strid med sin policy men hade de något val? Värre är det för övriga oberoende skäligheten och skuldfrågan. Jag skall dock ge några exempel på undantag som visar Telias generositet.

Bo Jacobsson på CEI Europé drabbades av kvartalsräkningar på mellan 20.000-36.000 kr.

Han erhöll en kredit på 600 kr och på kreditfakturan stod det falskeligen att det var enligt överenskommelse. Ett klart försök av Telia att beröva nämnda kund hans möjlighet till rättmätiga återkrav.

Hans-Eric Aronsson på DEVAC blev fullständigt krediterad efter att loggat sina uppkopplingar med hjälp av dator och kunnat påvisa att Telias samtalspecifikationer ej stämde överens med verkligheten. På kreditfakturan stod det goodwill som skäl.

Maskinkompaniet i Båstad AB fick hela 9 kr i kredit efter ha haft omfattande problem med ofrivilliga uppkopplingar. De hade bland annat satt timer på strömförsörjningen till routern så att denna skulle vara strömlös på nätterna men uppkopplingarna fortsatte. Min kommentar: Telia hade ju aldrig upplyst dem att routern också är strömförsörjd från Telias nätterminal och då går det inte att avsluta en uppkoppling när linjen hänger sig på telestationen.

Hade Telia kunnat undvika problem med ofrivilliga uppkopplingar?

Då det inte finns några rörliga kostnader förbundna med uppkopplingar så hade det varit enkelt att arbeta med fasta månadsavgifter precis såsom man gör med bredband. Alternativt så kunde man nöjt sig med att taga betalt för samtalstid och abonnemangsavgift. Det senare alternativet är sämre då abonnenterna fortfarande blir debiterade för samtalstid som noterats på grund av att linjerna hängt sig hos Telia. Telia har tjänat ofantliga belopp på felaktig debiterad samtalstid men för den enskilde kunden är det överkomliga belopp jämfört med när Telia debiterat för högfrekventa uppkopplingar. Modemanvändare har endast drabbats av felaktiga samtalsavgifter emedan ISDN-användarna drabbats av såväl felaktiga samtalsavgifter som felaktiga uppkopplingsavgifter.

Hur hade ett normalt privat företag handlat i Telias ställe?

Naturligtvis hade det skrivit av alla belopp som inte varit rimliga. De flesta företag vill ha bra kundrelationer och förhoppningsvis är det för flertalet företagare moraliskt stötande att bete sig som Telia. Dessutom så har ett normalt skurkföretag som beter sig som Telia ingen chans att vinna i en rättstvist inför domstol.

Hur beter sig Telia vid en reklamation?

De hävdar alltid att felet ligger på kundens sida och det hjälper inte att kunden kan påvisa att han använt kunniga datakonsulter som kontrollerat kundens utrustning och programvara utan att finna fel. Kunden får inte ens rätt när han använt Telia eller av dem anlitade specialister för felsökning och dessa inte funnit någon förklaring. Telia kräver att kunden skall visa att det är fel på Telias utrustning för att få rätt. Inställningen är orimlig men är naturligtvis en utmaning för den som är ordentligt f-d på Telia. Problemet är bara det att den bevisning ni kunnat läsa i detta dokument vill inte Telia ta till sig trots att de vet att vi har rätt.

Vad händer om kunden vägrar betala den orimliga delen av fakturan?

De kräver in beloppen utan hänsyn. Jag har kommit i kontakt med användare som drabbats så hårt att de fått problem med betalningsanmärkningar för de har inte haft de ekonomiska förutsättningarna att betala Telias stora felaktiga fakturor. Genom hot om stora rättegångskostnader och att telefonen kan komma att stängas av har Telia fått det stora flertalet att betala sina tvistiga räkningar till Telia. Mot normal anständig affärsverksamhet har Telia också stängt av telefonen för en del kunder trots att Telias fordran varit tvistig.

Vad som talar för att Telias debiteringar är kriminella och inte enbart oetiska.

Telia har hela tiden varit medvetna om problemen med ofrivilliga uppkopplingar men ändå marknadsfört ISDN-tjänsten som enkel och trygg. Varför denna marknadsföring? Det luktar bedrägeri på långt håll. BRB 9:1”Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri” Om Telia inte försökt få ekonomisk vinning utifrån de ofrivilliga uppkopplingarna så hade saken ställt sig annorlunda men här har man dolt problemen och aggressivt marknadsfört tjänsten på felaktigt sätt för att kunna tillgodogöra sig inkomster som man inte haft rätt till och dessutom drivit in dem hänsynslöst.

I en avtalsförbindelse har bägge parter en plikt att försöka begränsa en skada. Telia har istället med olika metoder försökt försena ISDN-kundernas möjligheter att byta till bredband. Lätt att förstå då de felaktiga uppkopplingarna givit Telia enorma kassatillskott på kundernas bekostnad.

även en barnunge kan förstå att helt strömlösa kontor inte kan orsaka uppkopplingar. Jag tycker att det att det är väl långsökt att tro att den bristande fattningsförmågan hos Telias företrädare skulle bero på svagt utvecklad begåvning. Telia får försöka bevisa att företrädarna besitter bristande fattningsförmåga för att kunna visa att de handlat i god tro.

Förklaringen till öckerö Församling där Telia angav att det var fel på routern följer Telias normala handlingsmönster och det gör även den senare bortförklaringen där de skyllde den första förklaringen på felaktig handläggning. Då routern var det enda som Telia inte helt och hållet var ansvarigt för så var det mycket naturligt för Telia att påstå att det hade varit fel på routern. När jag sedan i rättegången påpekade det till synes orimliga att de kunde förklara att det var fel på routern utan att de hade varit på plats och kontrollerat den så kom bortförklaringen. Naturligtvis ville inte Telia avslöja att de kunde ändra routerinställningarna direkt från telestationen. Någon förklaring till de felaktiga uppkopplingarna hos öckerö Församling har Telia ännu inte kommit med. I min rättegång med Telia bad jag också att få namn och telefonnummer till handläggaren som kommit med den första förklaringen för att kunna kontrollera vad som förekommit. Naturligtvis hörsammade inte Telia min vilja.

I samband med mitt företags reklamation till Telia så sände de ut en servicetekniker för att byta ut sin nätterminal hos oss. En mycket ovanlig åtgärd har jag fått höra i efterskott. Trots flera påstötningar om svar varför den byttes ut så låtsas Telia inte veta något om det. Misstanke finns därför att Telia kan känna till att nätterminalen kan medverka till att linjen hänger sig på telestationen. Om du som läser detta har några ytterligare upplysningar eller bevis så mottages de med stor tacksamhet!

Telia har haft en hemsida www.techweb.telia.com där man skrev att time-out tiden bör ställas in på 2-3 minuter och att tider under 1 minut är direkt olämpliga då detta kan orsaka tekniska problem i form av misslyckade upp och nedkopplingar. Detta är ingen information som gått ut till datatekniker eller användare. Det skulle vara intressant att få Telias tekniska förklaring.

Kan det vara så att Telias utrustning på telestationerna är för gammal och dålig för att hantera kortare time-out tider. Här medgiver alltså Telia tekniska problem som de inte kan lasta sina kunder för men den här hemsidan var knappast avsedd för allmänheten och går inte längre att komma in på som utomstående. Hur kan Telia alltid lasta sina kunder för de felaktiga uppkopplingarna när de har sådan här information tillgänglig på egen hemsida?

Telia döljer problem på den andra linjen genom att frångå normal standard med en samtalsspecifikation per linje. Istället redovisas trafiken från två linjer på en och samma samtalsspecifikation. Det går ej heller att se vad som debiterats på respektive linje utan det får kunden med logikens hjälp försöka lista ut. Information om att samtalsspecifikationen täcker två linjer saknas också. Telia har inte givit någon bra förklaring.

Hur kan servicetekniker på Telia veta att linjerna hänger sig men inte Telias företrädare. Naturligtvis ljuger man på Telia. Bara tanken på att få betala tillbaka alla felaktiga debiteringar kan nog få Telias företrädare att bli väldigt ovetande.

Telia har visat en extrem motvilja till att svara på frågor. De har definitivt insett att ju mindre vi kunder får veta desto bättre är det för Telia. I rättegången mot mitt företag har de i en del fall missuppfattat frågorna för att kunna undvika att svara. I andra fall har de helt enkelt vägrat att svara t.ex så behövdes det 6 st inlagor till rätten med frågor om D-kanalen innan Telia behagade att svara. Telia vill inte att sanningen kommer fram för den gynnar inte Telia.

Telia vill få varje kund att tro att de är ensamma om sina problem med ofrivilliga uppkopplingar. Strategin är att klämma åt en kund i taget och låtsas att problemen är hos denne enskilde kund och att Telias utrustning är ofelbar. Vi kan däremot visa att majoriteten med dubbla linjer fått problem med ofrivilliga uppkopplingar. Telia ville avfärda detta som ej relevant i rättegången mot mitt företag.

Vilken trovärdighet har ett teknikföretag som Telia när de de säljer ISDN-tjänsten som enkel och trygg till företag och privatpersoner? De har bevisat att de själva inte kan undgå ofrivilliga uppkopplingar när de skött kundens utrustning och de har inte kunnat vederlägga min bevisning om att linjen hänger sig på telestationen. Likväl fortsätter de att kräva sina kunder för felaktiga uppkopplingar som de själva orsakat och som kunden inte haft någon nytta utav och som dessutom inte kostar Telia ett enda öre. Visst finns det skumraskföretag som t.ex modemkapare och annonsblufföretag men inget av dem har ens kommit i närheten av Telia när det gäller att inkassera inkomster på felaktiga grunder och vilket skumraskföretag skulle våga kräva 100.000kr för tio dagars ISDN-koppling? Skillnaden är att Telia vet att de kommer att lyckas.

Det rättsliga läget inför Raka Rör KB:s tvist med Telia.

Enligt Telias tolkning av lydelsen i Telias allmänna villkor så är kunden strikt ansvarig för alla noterade uppkopplingar. Den här typen av villkor som är mycket betungande för kunden kan ej bli bindande för kunden såvida Telia inte översänt villkoren och kanske även särskilt klargjort innebörden av bestämmelsen. Se Hellner Kommersiell avtalsrätt 4:e upplagan sid 48.

Telia sände först över avtalsvillkoren till oss efter det att rättstvisten börjat.

Telias ingående kännedom om omfattande problem med ofrivilliga uppkopplingar och deras underlåtenhet att informera om dem samt den falska marknadsföringen av tjänsten gör att ingen rättrådig domare kan räkna Telias strikta avtalsvillkor som gällande utan endast som ett led i bedrägeri.

Telias tolkning av vad en uppkoppling är borde också underkännas av en domstol. Uppkoppling kan knappast tolkas som annat än att en förbindelse upprättats mellan avsändare och mottagare (internetleverantör ) och då kan inga nya uppkopplingar tillkomma mellan desamma innan förbindelsen helt avslutats.

Telia skall inte kunna vinna en tvist när kunden kan visa att denne omöjligt kunnat orsaka de felaktiga uppkopplingarna och dessutom kan visa att felet ligger på Telias sida.

I avtalslagen 36§ finns det ett skydd mot orimliga avtalsvillkor som har följande lydelse.

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

De tvistiga uppkopplingarna från Telia har inte önskats, inte medfört någon nytta för kunden och inte kostat Telia som koncern ett enda öre och inte heller varit att räkna med då Telia dolt problemet genom att marknadsföra tjänsten som enkel och trygg. Finns det någon praktiserande advokat som inte anser att 36§ avtalslagen är tillämplig?

Omöjligt för Telia att vinna eller hur?

Hur gick rättegången till i Mölndals Tingsrätt mellan Telia och Raka Rör KB.

Bägge parter fick framföra sina ståndpunkter och Raka Rörs vittnen instämde i vad Raka Rör anfört. Mer spännande var utfrågningen av Telias två inkallade sakkunniga.

Andreas Johnsson teknisk chef hos routertillverkaren Zyxel höll med om att Raka Rör inte kunde vara skyldigt till de oönskade uppkopplingarna och att Raka Rör inte kunnat bidraga till att linjen inte blivit nedkopplad. Sören Björnman chef på Wantech påstod att routern kopplar upp även på ingående e-mail vilket Andreas Johnsson dementerade. Så här stod alltså Telias två inkallade sakkunniga som bägge avgivit sanningsförsäkran och angav helt motsatta uppgifter under straffansvar. Ingen av dem kunde ge en förklaring till de bristande nedkopplingarna som var en fråga de inte var beredda på. Telias ombud Martin Dahllöf var skärrad och bad rätten att tänka på vad konsekvenserna skulle bli om inte Telia fick rätt.

Domslutet från Mölndals Tingsrätt.

Tingsrätten valde att helt tillmötesgå Telia. Man skall kanske inte belasta domarna för att de inte förstod det tekniska för det är mycket vanligt bland jurister. Värre är det med hur de bedömt och sållat ur den information de fått under huvudförhandlingen. Hela domslutet ser ut att vara ett beställningsverk från Telia. Allt som Andreas Johnsson framförde i domstolen och som stärkte Raka Rörs version omnämndes inte och togs ingen hänsyn till i domslutet. Tingsrätten valde också att inte nämna vad som framkom i rätten om bristande nedkopplingar. Domstolens tolkning av avtalslagen 36§ är mer än besynnerlig och går inte att försvara.

Jag blev förvånad men inte helt överraskad då jag redan år 2001 i en artikel läst att det inte går att vinna mål mot Telia då bolaget räknas in i försvarsmakten och som sådant är skyddat mot rättsförluster. Tråkigt att jag inte klippte ut och sparade artikeln.

Beslutet i Hovrätten för Västra Sverige.

Hovrätten beviljar inte prövningstillstånd. Det blev svaret. Beslutet är anmärkningsvärt av flera skäl.

 1. Många kunder till Telia berörs och det hade behövts en prejudicerande dom.
 2. De tvistiga fakturorna var nära den beloppsgräns då man automatiskt kan kräva prövning i högre instans.
 3. Vi påpekade att faktafel legat till grund för domen. Domstolen trodde felaktigt att en icke avstängd router ensam kan orsaka uppkopplingar utan att datorena är på.
 4. §36 i avtalslagen borde prövats i högre instans för det skulle varit till gagn för rättstillämpningen.

Det fanns även en underlighet med rättens sammansättning och det var att en lagman satt med. Prövningstillstånd avgöres normalt inte av så höga domare.

Beslutet i Högsta Domstolen

Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens beslut står därmed fast.

Vad har hänt efter den rättsliga prövningen?

Telia har fler kunder som vägrat betala felaktiga räkningar trots Telias hot om rättsliga åtgärder. Ingen av dem som Telia vet om att jag känner till har Telia dragit till domstol. Däremot har de stämt en privatperson vid namn Leif Kjellin som skall infinna sig vid Nacka Tingsrätt den 17 oktober 2005. Han har erhållit onaturligt höga räkningar som är orimliga med tanke hur mycket han använt internet och hur stora tidigare räkningar varit och har därför begärt att Telia tillhandahåller honom samtalsspecifikationerna. Telia begärde först betalt för samtalsspecifikationerna 1000kr/månad men när Kjellin efter viss tvekan accepterat detta så ändrade sig Telia och uppgav att de inte längre kunde skaffa fram dem och i inlagorna till rätten uppger de att detta inte har någon betydelse för Kjellins betalningsskyldighet.

Enligt 7§ i lagen om elektronisk kommunikation så är den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst skyldig att avgiftsfritt tillhandahålla en abonnent specificerade telefonräkningar. Läs gärna hur stolligt Telia motiverar sin inställning. Jag har full förståelse för att Telia inte vill lämna ut fler samtalsspecifikationer för det är med hjälp av dessa som det har gått att avslöja att räkningarna inte har med verkligheten att göra. Tilläggas bör att Kjellin vid all kontakt med Telia fått uppgiften att han är helt ensam om dessa problem. Min kommentar. Säga vad man vill om Telia men ljuga kan de och de gör det konsekvent om de tror att det kan ge några fördelar.

Mer än hälften av alla med ISDN-telefoni i Göteborg blev drabbade av telefonavbrott.

Nyare telefonväxlar använder ISDN-teknik istället för den äldre analoga. Raka Rör KB har haft denna typ av växel några år. Den 23:e augusti runt tretiden på eftermiddagen i år så slutade vår telefon att fungera. Vid förfrågan så meddelade Telia att det fanns problem i vårt område och att de arbetade på att rätta till det. När problemen var kvar nästa morgon så ringde jag till felanmälan innan kl 07.00 och fick besked om att samtliga med ISDN-telefoni i Göteborg hade problem. Jag begärde medflyttning av företagets telefonnummer till en anställds mobiltelefon så att kunderna skulle ha en chans att nå oss.

Innan min medarbetare hunnit komma till jobbet så ringde någon från Telia och sa att det var fel på vår växel. Av naturliga skäl så utgick jag från att Telia ljög. Jag ringde vår växelleverantör som blivit helt nedringd under morgonen och fick bekräftat att en ISDN-telestation helt var ur funktion. Vid 11-tiden på morgonen så hörde Telia av sig och meddelade att vi måste stänga av vår växel och starta om den igen för att telefonin skulle kunna återupptagas. Av detta går det lätt att draga slutsatsen att linjerna hängt sig. övriga problem på telestationen skulle inte kräva att kunden startar om sin växel. Såsom tidigare nämnts så ger hängda linjer vid ISDN-användning för bl.a internet upphov till uppkopplingsregistreringar hos Telias räkneverk som Telia sedan debiterar som faktiska uppkopplingar. Frågan är om enbart internetanvändarna är drabbade av felaktiga Teliaräkningar? Svaret är att även vid vanlig telefoni kan du drabbas av felaktiga räkningar. Anledningen till detta hoppas jag att någon annan utreder men en god gissning är att även här de hängda ledningarna och Telias räkneverk kan vara en del av förklaringen.

Det är dags för Telia att inse att de måste taga sitt ansvar och rätta till felen i sin egen utrustning. Ett fungerande telenät har inte bara en stor betydelse för medborgarna i det civila utan också för försvarsmakten. Det gagnar knappast Sveriges försvar att Telias inkompetens skall ses som en försvarshemlighet istället för att rättas till.

Vem bär ansvaret för Telias handlande?

Svaret är Sveriges socialdemokratiska regering. Staten är och har varit huvudägare i Telia och Sveriges socialdemokratiska regering representerar staten då de varit i regeringsställning. Oegentligheterna på Telia har förekommit under tid då socialdemokraterna haft regeringsmakten och därmed kan de inte undgå sitt ägaransvar.

Regeringen har tillsatt sina betrodda som styrelseledamöter i Telia. Många kända socialdemokrater såsom en f.d. statsminister Ingvar Carlsson och en f.d. näringslivsminister Björn Rosengren har fått vara med och styra Telia och därmed sätta sin prägel på Telia. Väl att märka att Lars-Erik Pettersson f.d. VD i Skandia måste varit särskilt betrodd då han fick äran av att innehava ordförandeposten i styrelsen några år innan han fick avgå i samband med Skandiaskandalen.

Man kan med fog påstå att Sveriges socialdemokratiska regering har haft alla möjligheter att utforma Telia på ett sätt som helt står i samklang med deras idéal och rättsuppfattning alltså på ett sätt som enligt deras uppfattning borde vara stilbildande för svensk företagsamhet.

Märkligt är att de blundat när företaget de har ägaransvaret för blivit nersolkat av dåligt rykte. Det naturliga hade varit att de försökt återupprätta företagets heder samt tillrättavisat de skyldiga.

Hur är det med moralen på Telia? Konsumentverket är nedtyngt p.g.a. alla klagomål på Telia. Pressen har skrivit en hel del om konstiga telefonräkningar. Tvister har uppstått på löpande band mellan Telia och deras konkurrenter mest för att Telia med ojusta medel försökt hindra dem. Telia har tillgodogjort sig inkomster indirekt på modemkapning genom samtalsräkningar och indrivning. Varför har inte Telia blivit åtalade för häleri? Listan på oetiskt handlande från Telia kan göras lång. Jag tror däremot inte att något oetiskt handlande varit så lönsamt för Telia som de felaktiga ISDN-fakturorna.

Regeringen kan inte avhända sig ägaransvaret för Telia. Det är regeringens plikt att ingripa då oegentligheter förekommer i Telia när Telia själva inte gör något åt dem. Regeringen kan inte skylla på att de inte känner till problemen eller att det skulle vara ministerstyre att ingripa.

Fortsatt passivitet från regeringens sida efter att de erhållit denna utredning skulle tyda på att Telia helt handlat efter regeringens riktlinjer och intentioner.(Skrämmande scenario)

Det behövs en grundlig utredning om vem som har gjort vad på Telia så att ansvaret kan fördelas. Mångmiljardbelopp har på felaktiga grunder hamnat i Telias kassakista och straffansvar bör utredas om svenskarna skall kunna behålla någon tro kvar på det svenska rättssystemet.

Regeringen skulle skymfa dem som drabbats av Telias skojeri om de hänvisar alla dessa att söka sin rätt i domstol när det är uppenbart att rättsväsendet inte tillåts att gå emot Telia när vitala intressen står på spel. Den som tror att domstolarna fritt kan avgöra denna typ av mål måste i så fall anse domarna från tingsrätt ända upp i Högsta Domstolen vara en i allra högsta grad samling inkompetenta yrkesmänniskor. Det tror inte jag. Likväl kvarstår faktum att domstolarna i vårt fall inte tog hänsyn till något av många skäl som uteslöt att vi kunnat orsaka de registrerade uppkopplingarna.

Routertillverkaren Zyxels tekniske chef var inkallad som sakkunnig av Telia i vår rättegång. Inget av det som han framförde i rättegången och som totalt punkterade Telias argumentation fanns med i domslutet. Tingsrättens domslut var ingen slump då det visade sig att de högre rättsinstanserna totalt struntade i domslutets alla felaktigheter trots att vi påtalade dem. Läs vår överklagan här.

Det vilar ett tungt ansvar på regeringen att reda ut Telia och se till att alla som blivit skojade av Telia får tillbaka allt vad de har rätt till. En sådan uppgift tål dock inte att vänta till efter valet. Väljarna har rätt att få veta!

Hur skall Telia betala tillbaka?

I och med att Telia inte klarar av att avgöra vilka registrerade uppkopplingar som är verkliga så går det inte att skapa någon absolut rättvisa. Visserligen skulle det gå att säga att då får Telia ta hela smällen och totalt kreditera samtliga ISDN-fakturor gällande uppkoppling och samtaltrafik. Så hade säkert Telia resonerat om det varit ombytta roller.

Telia borde kunna komma med följande bud till förlikning till dem som använt ISDN.

Samma förslag bör gälla också dem som använt vanligt modem.

.

Varje användare får uppge till Telia hur många datorer denne haft inkopplade med ISDN. Därefter framräknas en fiktiv kostnad för samtalstrafik och uppkopplingar. En rimlig avgift för detta borde vara 100kr/mån och dator. Var och en som varit ISDN användare får därefter tillbaka mellanskillnaden mellan vad Telia fakturerat och den framräknade fiktiva kostnaden. De ISDN-användare som använt ena linjen för telefoni och den andra för internet

kan nog acceptera att den fiktiva totalkostnaden beräknas till 200kr/mån. Självklart skall Telia betala tillbaka med samma straffränta som de själva använder när deras kunder är försenade med betalningen.

Naturligtvis får också Telia ta på sig advokat och rättegångskostnader i de fall Telias samtalsräkningar i samband med ISDN eller modem lett till tvistigheter.

övriga konsekvenser av skandalen.

Naturligtvis kommer aktieägarna i Telia förlora på att bolaget måste återbetala miljardbelopp.

De privatpersoner som köpte aktier i Telia när staten under buller och bång sålde ut delar av sitt innehav har naturligtvis betalt för mycket.

Du har här kunnat läsa att många miljarder av Telias inkomster tillkommit med icke legala metoder. Den legala intjänandekapaciteten har alltså legat långt under den redovisade och därmed borde bolaget värderats klart lägre. Det finns därför all anledning för aktieägarna att kräva skadestånd av staten.

Frågan är om statens och Telias representanter som saluförde Telia själva trodde på bolaget? Det svaret sitter jag inte inne med men om dessa personer och resten av Telias styrelse vid denna tid kan visa att de förlorat pengar på sitt innehav av aktier i Telia så visar det troligen att de trodde på företaget. Om de däremot avstått ifrån att köpa vid emissionen så finns det stora allvarliga frågetecken.

Om regeringen har en önskan att skapa klarhet i omfattningen av Telias ISDN-skojeri så bör de göra följande.

 1. De bör begära att Telia offentligt redovisar hur många kunder Telia debiterat för ISDN-trafik varje år och hur mycket detta inbringat.
 2. Telia bör också redovisa hur mycket de debiterat i snitt på varje ISDN-abonnemang.

Om regeringen inte gör allt i sin makt för att reda ut skojeriet på Telia och dessutom inte ser till att de drabbade får ersättning så har övriga partier en plikt att tala om vad de tänker göra samt att granska på vilket sätt den socialdemokratiska regeringen kan tänkas vara inblandad.

Slutord.

Läs gärna igenom inlagorna till rätten. Tycker du att Telia är samarbetsvilliga? Enligt vår mening så skulle Telia varit mycket mer öppna och samarbetsvilliga om de haft rent mjöl i påsen!

Följande frågor bör ställas till Telia angående ISDN. Räkna med att de kommer svara undvikande.

Fråga 1.

Förutsättning. Routern är inställd på att bara koppla upp den andra kanalen vid hög belastning. För övrigt enbart standardinställningar.

Förklara hur den första kanalen kan vara uppkopplad hela natten och den andra kopplar upp och ned tusentals gånger under samma natt på ett helt obemannat kontor.

Frågan behöver svar på samtliga delmoment.

 1. Varför fortsätter den första kanalen att vara uppkopplad?
 2. Varför kopplas den andra kanalen upp?
 3. Kan det vara så att uppkopplingen på den andra kanalen enligt samtalsspecifikationen inte är en uppkoppling? Routern kan maximalt göra sex uppkopplingar per minut och på samtalsspecifikationerna finns ända upp till trettio per minut. Förklaring?

Fråga 2.

Förklara hur det kommer sig att en linje kan förbli uppkopplad trots att routern är avstängd.

Fråga 3.

Förutsättning. Ett litet kontor har installerat Outlook Express på sina tre datorer och har valt alternativet att klicka för att ladda ned inkomna meddelanden.

Vilket svar av följande är rätt?

 1. Det blir en debiterbar uppkoppling av routern varje gång någon sänder ett e-mail till detta företag.
 2. Uppkoppling av routern sker endast när kunden begär det.

Fråga 4.

Varför lyckades aldrig Telia få bort de ofrivilliga uppkopplingarna hos öckerö Församling

trots att Telia ensamma hade den totala kontrollen och handhavandet av denna ISDN-anslutning?

Fråga 5.

Routertillverkaren Zyxels tekniske chef har bestämt tagit avstånd från att routern skulle kunna orsaka uppkopplingar när resten av nätverket är utan ström. Frågan till Telia är om vi kan förlita oss på Zyxels utlåtanden eller om Telia anser att Zyxel saknar kompetens inom sitt eget verksamhetsområde?

Fråga 6.

Hur kan Telias egna kunder få problem med frekventa uppkopplingar på den andra linjen medan den första är uppkopplad i åtskilliga timmar eller dygn? Tänker Telia säga att man själva valt en bundlingsfunktion som inte passar ihop med sin egen rekommenderade router?

Fråga 7.

Du som svarar på dessa frågor för Telias räkning och anser att det är rätt av Telia att taga betalt för t.ex 30 st uppkopplingar per minut bör också svara på om detta också överstämmer med din personliga moral.

Skandalen med Telias felaktiga debiteringar är en het potatis bland de politiska partierna.

Trots påstötningar verkar de inte vilja ta tag i problemet. Från näringsutskottet hänvisas vi till Post- & Telestyrelsen och därifrån hänvisas vi tillbaka till näringsutskottet. E-mail gick ut till partiledarna i maj år 2006 där de blev ombedda att svara på hur de tänker komma till rätta med Telia och hur man tänker sig att Telias kunder skall kompenseras. Vi kommer att lägga ut svaren från partiledarna på den här hemsidan under respektive parti.

Göran Persson har sänt frågan vidare till näringsdepartementet för vidare handläggning utan några som helst kommentarer. För såväl Göran Persson som socialdemokraterna i stort är det förstås angeläget att begrava frågan i någon låda på näringsdepartementet och kanske säga att de tillsatt någon utredning istället för att göra något åt problemen. Regeringen är naturligtvis inte heller intresserad av att det kommer upp bevis på hur grovt de misskött sitt ägaransvar.

Lars Ohly vänsterpartiet och Peter Eriksson Miljöpartiet har all anledning att kraftfullt ta avstånd från Telias agerande och regeringens bristande ägaransvar om de inte tycker att Telia agerar utifrån deras egna idéal. Såsom samarbetspartier till socialdemokraterna bär de också ansvar för regeringens politik och Telias agerande.

Den borgerliga oppositionens bristande engagemang är desto märkligare. Egentligen borde de jubla över att få tillgång till en fråga som socialdemokraterna inte kan försvara och där flera kända socialdemokrater brustit i sitt ansvar. Nu när Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund & Maud Olofsson är medvetna om problemen så kan de inte heller med hedern i behåll privatisera resterande delen av Telia utan att först reda ut skojeriet och kompensera de drabbade. Om de är kloka så agerar de nu och kräver att Telia gör rätt för sig och att alla oegentligheter utreds. Vid en eventuell valseger så måste de ändå ta hand om problemet!

Om inte så blir fallet då kommer moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna & centern att ställas vid skampålen.

Ställ partierna mot väggen! Kräv svar! Kan det vara så illa att landets ledande politiker bara reagerar på vardagskriminalitet men inte bryr sig om miljardskojeri om pengarna helt eller delvis går till statskassan?

är det ett sådant samhälle och sådana politiker vi vill ha? är de lika goda kålsupare?

Hur illa är det? Klicka på länkarna nedan så får du svaret! Låt oss hoppas att åtminstone några av dem har en sådan heder och rättsuppfattning så att vi kan gå och rösta på dem. Det är bättre att se hur partierna agerar än att läsa fagra partiprogram när vi skall avgöra om de är värda vår röst.

Göran Persson, socialdemokraterna

Fredrik Reinfeldt, moderaterna

Lars Leijonborg, folkpartiet

Göran Hägglund, kristdemokraterna

Maud Olofsson, centern

Peter Eriksson, miljöpartiet

Lars Ohly, vänsterpartiet

Nils Lundgren, junilistan

All nödvändig information som behövs för att förstå vidden av skandalen finns på denna hemsida. Den politiker som vill ha mer information eller som tycker att det är besvärligt att förstå sig på de olika sammanhangen är mycket välkommen att höra av sig. Vi vill inte att någon skall gå i den villfarelsen att Telia är ett vanligt seriöst företag.

Om du är politiker och tycker att det är alldeles för jobbigt att sätta in dig i frågan men ändå vill ha ett svar på om Telia debiterar för uppkopplingsregistreringar som de själva orsakat så är det bara att be Telia att utförligt svara på frågorna 1-7 ovan men du skall självklart tala om att du tänker delge svaren till oss. Avstår Telia från att svara så är det bara att utgå från att vi har rätt om att Telia har skaffat sig miljardinkomster på sin egen krånglande utrustning. På samma sätt är det om Telia inte ger klara raka svar på frågorna utan istället t.ex. hänvisar till tingsrättens bedömningar.

Du behöver däremot inte det tekniska svaret för att bedöma om Telia är seriöst eller skurkaktigt. När Telia marknadsfört ISDN som enkelt och tryggt men sedan debiterat sina kunder för uppemot 10.000kr/dygn för uppkopplingar som kunderna vare sig önskat eller beställt och som dessutom inte kostat Telia ett enda öre då borde maffian avundas Telia som kunnat göra så med statens och domstolarnas stöd. De partier som inte tar avstånd från Telias metoder och inte medverkar till att rättvisa skipas och att de ansvariga ställs till doms har absolut ingen rätt att fördöma korrupta politiker i andra länder.

Vi får vad vi väljer! Vem kan vi rösta på?

Skulle det vara så att partierna i Sverige slår dövörat till och inte vill åtgärda skandalen så är det dags att publicera den engelska versionen av utredningen på nätet. Utländska media har länge varit svältfödda på ordentliga skandaler som rör den svenska regeringen medan vi i Sverige hela tiden fått höra den ena skandalen efter den andra om utländska politiker. Visst undrar man om de svenska politikerna är så mycket bättre eller om det demokratiska systemet i t.ex. Italien fungerar bättre då det är helt uppenbart att där avslöjas skandaler i parti och minut. Tänk till igen och fundera på om du hörde några regeringsskandaler i det gamla kommunistiska östeuropa och fundera på varför det förhöll sig så. Det var knappast så att Lars Ohly gick ut och berättade om de kommunistiska pamparnas lyxliv eller om den fångenskap och det förtryck som människorna där fick uppleva så vi räknar kallt med att Lars Ohly tycker att Telia bara debiterat för det allmännas bästa.

Lars Ohly skall dock få chansen att bevisa att vi har fel!

Regeringen har inte tagit sitt ansvar för Telia och många enskilda och företag har därigenom drabbats.

Regeringen borde skämmas!

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!