Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Vad som talar för att tekniska fel hos Telia orsakar uppkopplingar.

Bakgrund

När obeställda och oönskade uppkopplingar uppkommit hos ISDN-användarna så har Telia konsekvent pekat på att felet alltid ligger hos kundens utrustning eller programvara eller inställning av densamma. Telia ändrar inte åsikt även om utrustningen kommer från Telia och all installation och alla inställningar utförts av Telias personal.

Hur rimligt är det att mängder av datakonsulter och tekniker som har datatekniken som sitt levebröd skulle vara så inkompetenta att de inte rätt kan installera ISDN som enligt Telia är mycket enkelt och säkert?

Argument

Telia pekar på programvaror som en möjlig felkälla till oönskade uppkopplingar.

Det är en möjlighet i en del fall men inte om uppkopplingarna sker oregelbundet. En programvara som är inställd för att t.ex uppdateras gör detta regelbundet och kan inte plötsligt bestämma sig för att göra detta med andra tidsintervall. Programvaran är trots allt en teknisk produkt och ingen tänkande varelse med egen fri vilja.

Nedladdning av e-mail fungerar på samma sätt med regelbundna uppkopplingar.

Telia angiver på sin hemsida att routerns grundinställning gällande timeout bör ställas på 2-3 minuter och att tider under 1 minut är direkt olämpligt, då det kan orsaka tekniska problem i form av misslyckade upp och nedkopplingar. Kommentar :Detta står på hemsidan nu men det är inget som uppgivits till dem som skall installera ISDN.

Telia upplyser på sin hemsida att vissa serier av terminaladaptern Zyxel omni.net med äldre programvara kan leda till instabil uppkoppling mot Telias internettjänst. Frågan ställer sig.

Vilken mer utrustning rekommenderad av Telia är behäftad med fel men som kunderna till Telia är ovetande om.Vilket ansvar tar Telia i så fall för uppkopplingar som härrör sig från denna utrustning?

Telia är numera så medvetna om okontrollerade uppkopplingar via Internet ISDN att de till och med har upprättat en egen handlingsplan för att försöka komma tillrätta med problemen.Det är ju helt fantastiskt att man klarar att upprätta en handlingsplan för kunder som fått problem men man klarar inte av att varna sina kunder vid inköp att det är en osäker teknik med betydande ekonomiska risker.Planen är datummärkt till 15 januari 2002 med referens Telia Internet Partner. Intressant är att Telia uppgiver att man bör stänga vissa portar för in och utgående trafik även om detta förhindrar att man kan använda sig av Internets alla möjligheter t.ex vissa program.

I konsekvensens namn borde Telia gå ut och tala om att ISDN i praktiken inte är avpassat för internets alla möjligheter. Vem har sett någon sådan information? Kunderna borde kunna kräva avdrag på ISDN-abonnemanget då de inte fått vad de hade all rätt att förvänta sig.

Helt klart finns det förklaringar till en hel del av de fall där oönskade uppkopplingar har skett och som hade kunnat undvikits om kunden hade gjort rätt inställningar.Frågan som bör ställas är om det är kundens fel? Telia är medvetna ända sedan internet startades att ISDN är förbundet med problem men ändå avstår man för att varna för denna osäkra teknik och det är endast genom att gå in och leta på Telias hemsida kunderna får insikt i att det är mycket man måste se upp med för att inte åka på hemska räkningar från Telia.

Problem där Telia inte kan skylla på kunderna.

Har Telia gjort installationen av ISDN och även tagit hand om inställningarna så har Telia ingen rätt att lasta över problemen för oönskade uppkopplingar på kunden, så tillvida denne kund inte gjort något i strid mot uttryckliga instruktioner från Telia.

Anna Larsson på Cybero Marknadskommunikation som hade ett ISDN-Duoabonnemang har haft oönskade uppkopplingar även när hennes dator varit avstängd. Fram till den 1 oktober 2001 fick hon normala räkningar men sedan hände något utan att hon gjort några förändringar i programvara eller utrustning. Anna kan klart visa att det finns ett uppenbart samband mellan de telefonsamtal hon utfört och de oönskade uppkopplingarnas intensitet och varaktighet.Telia vill inte vidkännas att så är fallet.

Hans-Erik Aronsson på Devac installerade en Proxy logga för att kontrollera sin utgående trafik och det visade sig att Telias specifikationer bara delvis stämde mot han egen logga.

Telia hade klart överdebiterat honom.I detta fall betalade till slut efter mycket bråk Telia tillbaka för överdebiteringen. Hans-Erik har däremot inte fått någon ersättning för de kostnader som han haft för att bevisa att Telia haft fel. Nämnas bör att plötsligt slutade Hans-Erik att debiteras för oönskade uppkopplingar utan att han hade gjort några förändringar i sitt användande. Kommentaren kan ju inte bli något annat än att Telia rimligen upptäckt vad som varit fel på Telias egen utrustning och rättat till felet.

Såväl Maskinkompaniet som Redovisningsbyrån AB, Rolf Svensson hade efter stora problem med oönskade uppkopplingar satt timer på routern så att den var strömlös på icke arbetstid. Inte hjälpte det mot oönskade uppkopplingar.Räkningarna fortsatte för tid när datorerna och routern var utan ström.Telia fortsätter att kräva dem trots att det inte finns en chans att felet är på deras sida. Telia förnekade sig inte när de förklarade att Redovisningsbyrån AB rimligen måste haft fel på sin timer.

När det som i fallen ovan är ett strömlöst kontor med vare sig router eller datorer på så visar det klart att dessa kunder omöjligen kan ha orsakat de uppkopplingar som Telia vill debitera. Telia har bara nödargumentet kvar typ att t.ex timern inte fungerat. Slutsatsen man kan dra av bland annat dessa fall är att det är meningslöst att argumentera med Telia. De har redan dragit sina slutsatser och Telia är ofelbart oberoende vad som har hänt. Telia kunde lika gärna sagt att dessa kunder ljuger men just i dessa två fall finns det gott om vittnen .Hur hade det varit om dessa företag hade varit ensamföretagare och utan vittnen?

Raka Rör anlitade Bo Jonson som datakonsult för att reda ut varför det uppkom en massa oönskade uppkopplingar. Periodvis hade uppkopplingar även skett när datorerna varit avslagna. Med hjälp av en programvara som heter Telnet granskade han uppkopplingarna. Det visade sig att mer eller mindre varje åtgärd som gjordes på datorerna blev registrerat som uppkopplingar. När han testade med att koppla ur den ena B-kanalen kunde han se att problemen omedelbart upphörde. Telias fakturor till Raka Rör gick ner på den lägsta nivå de varit på.

Rimliga slutsatser.

Om inte felet finns på dessa ISDN-kunder sida.Var finns felet då?

Fallen med de strömlösa routrarna visar att problemet ligger tidigare i kedjan, alltså i utrustning framför routern. Det är utrustning som endast Telia är ansvarig för.

Telia sänder signalinformation från telestationen genom D-kanalen som finns i Telias box som sitter monterad hos kunden med direkt anslutning till routern. Telia menar att allt på ett kontor som är inkopplat i kontorets datanätverk kan få routern att koppla upp sig. Den som stängt av datorn men inte skrivaren kan lugnt räkna med att skrivaren får skulden för oönskade uppkopplingar. Telia har däremot aldrig skriftligen medgivit att Telias aktiva D-kanal med sina signaler kan vara orsaken till problemen med oönskade uppkopplingar. Däremot har en norsktalande kvinna på Telias kundtjänst medgivit till Rodika Klinge att felkopplingar kan ske i boxarna. Varför skulle inte D-kanalens signaler kunna störa routern till oönskade uppkopplingar eller få Telias box att starta uppkopplingar?

Skulle det varit någon annan teknisk utrustning i nätverket som orsakat uppkopplingarna när datorena varit avstängda så skulle det skett med en absolut regelbundenhet utan undantag.

Det finns absolut ingenting i ett datornätverk med avslagen dator som t.ex. mitt i natten ändrar periodiciteten på uppkopplingarna. Har dessutom routern ställts in för att koppla ner sig när ingen datortrafik pågår så går det inte att finna några förklaringar i kundens nätverk varför

Telia i sina samtalsspecifikationer finner uppkopplingar på t.ex 5 timmar i sträck.

Raka Rör hade stora problem med sitt nätverk så länge bägge B-kanalerna var inkopplade med t.ex ideliga krascher på sina datorer som upphörde när den ena B-kanalen kopplades ur. Det verkar troligt att D-kanalens signaltrafik störde datanätverket.

Telia skriver att D-kanalens uppgift är att styra trafiken på B-kanalerna. D-kanalen skall signalera till mottagande utrustning vilken typ av trafik det är som skickas på B-kanalerna d.v.s.

om det är teletrafik eller datortrafik.

Tänk tanken att den här signaltrafiken inte fungerar rätt! Det skulle kunna vara så att inställningarna på telestationen är felaktiga eller att det blivit något fel med överföringarna i Telias egen lilla box hos kunden. Detta är elektronik och kan vara känsligt för yttre störningar. Frågan är om Telias utrustning är CE-märkt? Hur som helst så är det i Telias utrustning man får leta efter felet och det kan knappast krävas att kunden exakt skall kunna tala om vad det är för något fel på Telias utrustning för att få rätt emot Telia. För detta kan endast krävas att kunden gjort vad honom åligger för att förhindra problem. Kundens åligganden måste vara ytterst modesta med tanke på att Telia inte upplyst och varnat för riskerna med ISDN-abonnemang.

Mycket talar för att D-kanalens signaltrafik inte alltid fungerar som den skall. I Anna Larssons fall påverkades internetuppkopplingen av telefonsamtal vilket visar att D-kanalen inte klarade av sin uppgift att skilja på telefontrafik och datortrafik med påföljd att fel B-kanal blev påverkad.

Likartat problem finner man hos Raka Rör som blivit debiterade för en omfattande trafik på den andra B-kanalen. Här är det återigen D-kanalen som inte kan hantera trafiken rätt. Endast en av de båda B-kanalerna skall kopplas upp när datatrafik skall skickas eller tagas emot såvida det inte är mycket stora datamängder som skall överföras. Detta styrs från telestation eller Telias box med sin D-kanal. När en enkel knapptryckning på någon av datorerna i nätverket kan ge oönskade uppkopplingar på den andra B-kanalen som bara skall kopplas upp vid överföring av stora datamängder visar det att Telias styrning av datatrafiken via D-kanalen inte fungerar som den skall.

Viktigt tillägg är att en del av de oönskade uppkopplingar som Telia debiterat Raka Rör för inte accepterades av Telenordias server. När Bo jonson loggade trafiken med Telnet så såg han på skärmen på informationen om de oönskade uppkopplingarna texten protocol rejected (protokoll avvisat).Hade det varit trafik från Raka Rörs dator önskad eller oönskad så hade routern rimligen givit det sända datapaketet rätt protokoll däremot blir konstruerade uppkopplingar i Telias utrustning av naturliga skäl avvisade.

Om orsakerna till oönskade uppkopplingar hos Raka Rör berott på några program eller felaktiga inställningar så skulle problemen fortsatt när den andra B-kanalen kopplades bort. Nu när problemen med oönskade uppkopplingar försvann med bara en tillgänglig B-kanal så är det fastslaget att Telia debiterat Raka Rör för Telias egna konstruerade uppkopplingar. Kan det vara så att Telia med sin signaltrafik belastar den ena B-kanalen så mycket att telestationen uppfattar det som att även den andra B-kanalen måste kopplas in.

Läs nedan om MUX och vad dess felinställningar kan ställa till med.

Bland dem som haft problem med ofrivilliga uppkopplingar finns en del som nattetid när datorerna varit avstängda fått uppkopplingar på exakt 5immar 0 minuter 0 sekunder.

Förklaringen är med all sannolikhet MUX som är en enhet hos Telia som används till att övervaka telefonnätets prestanda. Vid lågfrekventa tider på dygnet typ natten sänder denna enhet ut signaler/spänningar till abonnenterna för att checka av linjernas funktion. Det är meningen att MUX-trafiken enbart skall gå till kopplingsplinten i väggen och inte vidare. Det har hänt att MUX blivit fel inställd med resultat att telefonen ringt hos Telias abonnenter mitt i natten.

Enligt uppgifter från Teliapersonal sker kontroll av linjerna just var femte timma. Slutsatsen blir att Telia genom denna MUX-trafik orsakar 5-timmarsuppkopplingar hos ISDN-kunderna som dessa blir debiterade för. Telias abbonenter kan ha stängt av sin dator och gått hem för att sova men Telias dator arbetar vidare och skapar uppkopplingar med växande debiteringsunderlag allt medan kunderna lyckligt ovetande lugnt sover vidare.
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenåter utredningen om Telia startsida!
Varför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken