Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals Tingsrätt

Box 531177

400 15 Göteborg

Mölndal 18 maj 2003

Mål nr T140-02

Telia Sverige gentemot Raka Rör KB och Lars Thuresson

Inledningsvis vill jag påpeka att jag åberopar samma grunder till bestridande av Telias käromål samt samma bevisning som Raka Rör KB genom advokat Håkan Wendesten. Jag yrkar vidare ersättning för rättegångskostnader som jag senare specificerar.

Telia har i sin senaste inlaga anfört att uppkopplingarna på exakt 5-timmar som förekommit hos ett antal kunder inte är 5 timmar utan istället en längre uppkoppling som delats upp i debiteringsposter om 5 timmar. Raka Rör blev debiterat för dessa exakta uppkopplingar på 5 timmar dygnet runt under perioden 14-23 maj år 2001. Däremot var Raka Rör debiterat dygnet runt för uppkopplingar på 5 timmar 25 min 01 sek under perioden 27 mars- 4 april år 2001. Skall vi nu förvänta oss att Telia svarar att debiteringsposterna under perioden 27 mars- 4 april år 2001 var i detta ojämna tidsintervall? Jag medsänder kopia av samtalsspecifikation för denna tid och vill att Telia ger en förklaring.

Jag förstår inte vad Telia menar att man bara är leverantör av ISDN. Det ser ut som Telia försöker komma ifrån att det är Telia som ansvarar för hela samtalstrafiken mellan kund och provider och dessutom är den som tar betalt för det. Vidare så är det här man bör leta efter orsaken till ofrivilliga uppkopplingar.

Telia bestrider att det skulle föreligga omfattande och komplicerade problem med Telia ISDN och hänvisar till att den teknik som kunden väljer att ansluta till ISDN-abonnemanget kan vara komplicerad och känslig och därför ge upphov till problem. ärligt sagt så förstår jag inte svaret. När flertalet som har haft ISDN-abonnemang med tillgång till två linjer fått problem så uppfattar åtminstone jag problemet som omfattande. När Telia inte heller klarar av att lösa och förklara alla problem så förefaller de minst sagt komplicerade. Visst blir jag förvånad av att Telia menar att problem bara uppkommer med ISDN om detta ansluts till kundens känsliga utrustning typ dator och skrivare. Vad jag förstått av Telias reklam så krävs denna utrustning för att man skall ha någon nytta av ett ISDN-abonnemang till t.ex. surfning på internet. Då Telia valt att taga betalt för uppkopplingar och samtalsavgift istället för en högre fast avgift (flat rate) och är den part som tjänar på att ofrivilliga uppkopplingar förekommer och dessutom sedan minst 10 år tillbaka är medvetna om problemen och riskerna för kunderna att ansluta sina datorer till ISDN så anser jag att Telias ansvar och informationsplikt är mycket omfattande och att Telia inte uppfyllt något av detta. Endast den som numera letar på Telias hemsida finner att det finns en hel del att se upp med för att undvika astronomiska räkningar från Telia. De tjänster som Telia uppger finns för att kunden skall kunna kontrollera sin förbrukning har tidigare inte marknadsförts och har nu mest kommit till kännedom efter mycket starka påtryckningar från Konsumentverket efter Telia-skandalen med de kidnappade modemen där Telia bland annat hjälpte kriminella företag att driva in fordringar. Vid normala telefonabonnemang och det gäller även när det finns växel så erhålls separata samtalsspecifikationer för varje enskilt telefonnummer. När det gäller ISDN med två kanaler erhålls från Telia en samlad samtalsspecifikation som täcker bägge linjerna men som inte särskiljer vad som ringts på respektive linje. Telias anledning att frångå normal standard angående samtalsspecifikationer synes vara att de vill försvåra för kunderna att se att det är den andra B-kanalen som ger upphov till frekventa ofrivilliga uppkopplingar. Detta är ett mycket viktigt påpekande för om kunden kan använda ISDN problemfritt med endast en kanal öppen så är det inte kundens hård eller mjukvara som är orsak till ofrivilliga uppkopplingar när båda B-kanalerna är anslutna.

Raka Rör hade ursprungligen Algonet som provider och tecknade ett 2-kanalskonto. Telenordia tog senare över Algonet och Raka Rörs uppkopplingar har skett till Algonets server. Telia försöker bevisa att Raka Rör haft en felaktigt konfigurerad router eller haft felaktigt abonnemang. Jag vill bestämt säga att här har Telia fel igen. Vi har haft ett 2-kanalskonto och routern har varit rätt konfigurerad och även utomstående experter har kontrollerat att så varit fallet. Dessutom så har dessa problem med den andra B-kanalen varit exakt desamma för många som haft Telia som provider. Frågan måste bli om Telia verkligen kan hantera två kanaler? Det verkar som Telia har problem även när den ena kanalen bara används till telefoni som i Anna Larssons fall.

Känner Telia till någon annan teleoperatör i Europa som debiterar kunderna för misslyckade uppkopplingar på den andra B-kanalen?

Har man aldrig på Telia känt det stötande mot moralen att kräva in pengar för misslyckade uppkopplingar som kunden aldrig önskat och aldrig haft nytta utav och som heller aldrig Telia haft någon kostnad för som koncern? Borde det inte istället vara kunden som har rätt att kräva ersättning för problemen av Telia?

är det styrelsen på Telia som utformat reklamationspolicyn? Om inte är frågan vem?

Finner Telia det etiskt försvarbart att utan överenskommelse delkreditera fakturor och hänvisa på kreditfakturan till att det skett enligt överenskommelse med namngiven person? CEI Europé AB råkade ut för detta. För undertecknad förefaller det vara ett försök från Telia att beröva nämnda företag deras möjlighet till rättmätiga återkrav. I nämnda fall krediterades bolaget med 600kr och det skall jämföras med att bolagets drabbats av kvartalsräkningar på mellan 20.000-36.000kr. Telias gärning får därför betecknas som grov.

Nedan berör jag frågor i den ordning jag i förra inlagan ställde dem och Telia svarade i samma ordning.

1. Enligt tillfrågad expert så är det inte Raka Rörs utrustning eller programvara som orsakat uppkopplingarna för då skulle problemen fortsatt även när bara en kanal var öppen.

2. Om och om igen har jag krävt en fullständig utförlig redogörelse för all trafik som Telia har till kunden genom D-kanalen. Svaret skall naturligtvis innefatta vilken, hur ofta och hur länge och när.

3. Frågan är obesvarad och jag medsänder skriftlig tillåtelse från Anna Larsson att Telia får och skall svara på dessa frågor.

4. Det verkar som Telia har så många reklamationer så det är svårt att hålla reda på alla.

Jag sänder in kopior på den korrespondens som förekommit mellan Redovisningsbyrån Rolf Svensson AB och Telia så att ni har det aktuellt och kan svara på hans frågor. övriga som haft uppkopplingar trots att routern varit strömlös är.

Hans-Erik Aronsson på Devac Tel 0521-223 985

Maskinkompaniet AB i Båstad Tel.0431-36 17 10

Jag bifogar också Maskinkompaniets åtgärdslista för kommentarer samt deras e-mail.

Vore det inte på tiden att Telia tog kontakt med dessa kunder och med hjälp av denna information reder ut hur felen uppkommer hos Telia? Hans-Erik Aronssons kommentarer till denna min inlaga bifogar jag en kopia av.

5. Vi har ännu inte fått en bra förklaring till de långa uppkopplingarna som skett på den första B-kanalen och som även skett när datorena varit avstängda och endast routern och eventuellt skrivaren varit på.

6. Det är dags att Telia offentliggör vad utredningen kommit fram till! Redan i december år 2002 konstaterades det att det inte var något fel på hennes router. Det finns enligt Telia inga komplicerade problem med ISDN så varför dröjer man med svaren?

8. Telia kan inte komma ifrån att man marknadsfört ISDN som enkelt och tryggt trots att

man vetat att det inte har med sanningen att göra. Genom denna medvetna handling så har Telia införskaffat sig stora oförtjänta inkomster och Telias kunder har lurats att betala för uppkopplingar de aldrig avsett att göra och aldrig haft nytta utav. I vårt fall och i en hel del övriga så är det dessutom Telia som med allra största sannolikhet är upphov till att de ofrivilliga uppkopplingarna uppkommit. Telias bristande intresse till att i de enskilda fallen reda ut vad som gått fel tyder på att man vet att man inte kommer att finna några fel hos kundens utrustning och programvara. Istället väljer Telia att kasta över bevisbördan på den enskilde kunden så att denne måste bevisa att det är fel på Telias utrustning för att undgå betalning för s.k. ofrivilliga uppkopplingar. Om Telia hade haft den allra minsta känsla för fair play så hade man inte stämt ett enskilt företag och dess ägare utan samlat ihop samtliga ISDN-kunder Telia är i tvist med och stämt samtliga på en och samma gång för att få en allsidig belysning av Telias problem med ISDN.

När undertecknad talat med andra kunder som haft problem med Telia och läser pressen så framträder precis inte bilden av ett seriöst och trovärdigt företag. Skandaler har avlöst varandra på rad och Konsumentverkets handläggare har haft fullt upp med att handlägga fall där konsumenter ansett sig blivit felaktigt behandlade av Telia. Samma bild av företaget har även erhållits från tidigare anställda på Telia men de kan inte uttala sig offentligt på grund av ingången tystnadsförbindelse.

När det gäller ISDN-problemen så finns bland annat följande intressanta fall. Telia sålde till Svenska Kyrkan öckerö Församling all den utrustning de behövde för att med ISDN-abonnemang kunna ansluta sig till kyrknätet. Telia har stått för all installation och haft full kontroll över handhavandet av denna utrustning. Inga utomstående har tillåtits göra några installationer eller ändringar på denna utrustning. Trots detta har öckerö Församling delat ödet med andra ISDN-användare och drabbats av mängder med ofrivilliga uppkopplingar.

Den 15 april år 2003 erhöll öckerö Församling en kreditfaktura på dessa debiteringar från Telia med motiveringen att det varit problem med routern. Det intressanta är att Telia inte varit på plats och konstaterat några fel på nämnda router och de har dessutom låtit nämnda router stå kvar utan några som helst åtgärder. Telia har inte heller reklamerat routern till tillverkaren Zyxel som genom kreditfakturan utpekas vara upphovet till en undermålig produkt som hamnat hos öckerö Församling. Anser Telia att detta agerande är i överensstämmelse med god affärssed? Det blir inte bättre av att Telia av gammal vana talar om för kunden att det är routern det måste vara fel på.

För en utomstående förefaller det märkligt att det hann bli två stycken fakturor att kreditera då Telia har haft hand om hela handhavandet av öckerö Församlings utrustning.

Vilket var det egentliga felet? Det är dags för Telia att redovisa vilket fel man själva gjort!

Då Telia inte undersökt och bytt ut routern ger det en antydan om att Telia funnit felet på stationen och inte funnit det mödan värt att göra ett kundbesök.

Jag medsänder kopia på Telias kreditfaktura.

Telia borde svara på vilka problem det funnits med routrar. Vilka modeller det gäller samt ange kontaktperson hos respektive routertillverkare så att vi kan få uppgifterna verifierade.

Utökad bevisuppgift.

Kreditfaktura från Telia till öckerö Församling till styrkande av att det förelegat fel.

Mölndal 2003-05-18

_____________________

Lars Thuresson
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!