Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Hovrätten för Västra Sverige

Box 40

401 20 Göteborg

öVERKLAGANDE AV DOM

Klagande Lars Thuresson,

Motpart Telia Sonera Sverige AB

Ombud Jur.kand. Martin Dahllöf

överklagad dom: Mölndals Tingsrätts dom 24/11-2003 i mål nr T 140-02

Undertecknad får härmed överklaga ovan nämnda dom och anhåller samtidigt om att hovrätten meddelar prövningstillstånd.

  1. Yrkanden

Undertecknad yrkar att hovrätten upphäver Mölndals Tingsrätts dom av den 24 november 2003 i mål nr T 140-02 och att hovrätten förpliktar Telia Sonera Sverige AB att ersätta undertecknad för rättegångskostnader i tingsrätten. Samtidigt yrkas att hovrätten ogillar Telias yrkande avseende kapitalbeloppet och undanröjer Lars Thuressons

ansvar för Telias rättegångskostnader. Ersättning yrkas för rättegångskostnader i hovrätten med belopp som senare kommer att angivas.

  1. Prövningstillstånd

Enligt min och Raka Rör KB:s uppfattning är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av hovrätten. Det finns vidare anledning till ändring i det slut tingsrätten kommit.

De skäl som ligger till grund för ansökan om prövningstillstånd framgår nedan samt av Raka Rör KB:s överklagande.

  1. Grunder för överklagande

Undertecknad åberopar till grund för överklagandet samtliga i tingsrätten angivna grunder och omständigheter samt vad Raka Rör KB anför i separat överklagande.

Mölndal den 7/12-2003

_______________________

Lars Thuresson
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!