Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Högsta Domstolen

Box 2066

103 12 Stockholm

öVERKLAGANDE AV BESLUT ATT EJ MEDDELA PRöVNINGSTILLSTåND

Klagande Lars Thuresson,

Motpart Telia Sonera Sverige AB

Ombud Jur.kand. Martin Dahllöf

överklagat beslut: Hovrätten för Västra Sverige, avd 1, rotel 11, i mål nr T5078-03

Av den 9 mars 2004.

Undertecknad får härmed överklaga ovan nämnda beslut, varigenom hovrätten ej meddelat prövningstillstånd i rubricerat mål.

  1. Yrkande

Undertecknad yrkar att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd i målet.

  1. Grunder

Enligt min och Raka Rör KB:s uppfattning är det av synnerlig vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas.

I andra hand görs gällande att det föreligger synnerliga skäl för prövningstillstånd då målets utgång i Mölndals Tingsrätt påverkats av att rätten inte förstått de tekniska sambanden och därigenom inte kunnat tillgodogöra sig vad som framkom vid förhören av bland annat Telias egna sakkunniga.

  1. Utveckling av talan.

Undertecknad hänvisar i första hand till överklagandeskriften till Hovrätten för Västra Sverige av den 15 december 2003 samt de tillägg Raka Rör KB:s advokat Håkan Wendesten inlämnat den 23 mars 2004.

Nedan några omständigheter som visar att tingsrättens slutsatser är orimliga.

Telias sakkunnige routertillverkaren Zyxels tekniske chef Andreas Jonsson uppgav i sitt vittnesmål att routern inte kan koppla upp sig när datorena är avstängda. Tingsrätten tog inte till sig denna information då de felaktigt trodde att en ensam påslagen router kan orsaka uppkopplingar.

Vidare medgav Andreas Jonsson att kunden själv inte kan åstadkomma den fysiska nedkopplingen av linjen. Det är routern som känner av att ingen trafik förekommer och den ger kommando till telestationen att bryta linjen.

De dygnet runt uppkopplingar som förekommit hos Raka Rör KB upp till 10 dagar i sträck innefattande även nattetid när kontoret varit stängt och datorerna avslagna kunde alltså inte bero på något i Raka Rörs datanätverk . Felorsaken kunde enbart vara routern eller felaktigheter på Telias sida.

Då såväl Telia som Zyxel intygat att de inte känner till några fel på Zyxelroutern så tyder det på att uppkopplingarna nattetid är bristande nedkopplingar från Telia.

Zyxelroutern kopplar ned på samma sätt vare sig en eller två B-kanaler är inkopplade. Efter det att Raka Rör KB slutade använda två kanaler förekom inte längre några problem och några nattliga uppkopplingar har inte heller uppstått. Vilket visar att routern kan avföras som misstänkt för de ofrivilliga uppkopplingarna och kvar som skyldig för bristande nedkopplingar finns endast Telia.

Undertecknad har lusläst samtals-specifikationer både gällande mitt eget företag och andra som drabbats av hutlösa räkningar baserade på ofrivilliga uppkopplingar och funnit att de kostsamma frekventa uppkopplingarna på den andra B-kanalen enbart uppkommit när linjen för den första B-kanalen hängt sig på telestationen. Det visar sig genom att den första B-kanalen varit konstant uppkopplad mot internetleverantören nätterna igenom trots att kontoren varit avstängda och datorerna avslagna.

överhuvudtaget är det ytterst märkligt att det i långa perioder blivit uppkopplingar på den andra B-kanalen då denna med de inställningar vi haft enbart skall kopplas in vid höga belastningar typ nedladdning av t.ex av program från internet. Inte ens vid intensiv surfning skall den andra B-kanalen kopplas upp enligt Andreas Jonsson. Detta tyder på att det inte är användaren som orsakat behov av den andra B-kanalen.

Underligt nog fäster tingsrätten tilltro till förklaringen att brister i bundlingsfunktionen skulle vara förklaring till de frekventa ofrivilliga uppkopplingarna. Inga bevis framlades för att dessa problem förekommit under den tidsperiod som Raka Rör KB haft problem med ofrivilliga uppkopplingar. Däremot framkom att Telia sannolikt redan år 1999 informerats om att sådana problem kunde förekomma om internetleverantören och routerleverantören använt två olika typer av standardinställningar. Anmärkningsvärt är att Telia inte informerat sina kunder om detta fenomen.

Det finns ingen anledning att fästa tilltro till Telias uppgifter om att bundlingsproblem skulle varit orsaken till ofrivilliga uppkopplingar i vårt fall. Exakt samma problem uppträder i fall där Telia varit internetleverantör. Det är enkelt för Telia att påstå att andra internetleverantörer använt bundlingsinställningar som inte harmoniserar med t.ex routertillverkaren Zyxel men hur skall de förklara att samma fel även uppstår när Telia själva varit internetleverantör?

Ytterligare en underlig omständighet är att Andreas Jonsson medgivit att Zyxelroutern maximalt och endast under extrema omständigheter kan koppla upp 6 gånger per minut men Telia har debiterat Raka Rör KB för upp till 30 uppkopplingar per minut.

Det finns också synnerliga skäl att pröva detta fall i högre instans då åtskilliga liknande fall ligger väntande för att prövas i rätten. Bland annat ett litet Göteborgsföretag som blivit debiterat för 312.799 uppkopplingar under 10-dagar för en kostnad av 94.000kr + moms.

Mölndal den 5 april 2004

_______________________

Lars Thuresson
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!