Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals tingsrätt

Box 53157

400 15 GöTEBORG

(Via telefax och post)

Mål nr T 140-02

Telia Sverige AB ./. Raka Rör KB samt Lars Thuresson

Efter genomgång av diverse avtalsdokumentation etc i samband med förberedelse inför huvudförhandlingen den 27 oktober 2003 har nya fakta framkommit. Därför gör undertecknat ombud för Raka Rör KB gällande följande tillägg i målet.

I sak

Den 27 maj 1998 beställde Raka Rör KB ett abonnemang avseende Telia ISDN Duo, se bilaga 1. I beställningen hänvisas bl a till Telias allmänna villkor och vidare anges att avtalet endast gäller under förutsättning att Telia skriftligen bekräftar detta. Först den 8 november 2001 erhöll Raka Rör KB en formenlig bekräftelse från Telia avseende Duo-abonnemanget. I denna angavs att installation beräknas ske den 22 november 2001.

Installation skedde dock sommaren 1998 och Raka Rör har utnyttjat abonnemanget sedan dess. Avtal torde därför ha träffats genom konkludent handlande mellan parterna.

Enligt Raka Rör KB tar bekräftelsen sikte på avtalsförhållandet efter beräknat leveransdatum. För tiden dessförinnan d v s bland annat under i målet aktuell period torde allmänna avtalsrättsliga principer få tillämpas.

Inte vid något tillfälle har Raka Rör KB fått ta del av de allmänna villkoren. Punkt 5.1 i de allmänna villkoren är mycket betungande för Raka Rör KB. Detta eftersom lydelsen ger Raka Rör KB ansvar för beställningar från anslutningen. Telia, som vid denna tidpunkt var mycket väl införstått med att det var ett relativt vanligt problem med ofrivilliga uppkopplingar, har inte ens förebragt klausulen för Raka Rör KB; än mindre översänt denna till bolaget. Det kan också konstateras att bekräftelsen översänts först sedan ärendet blivit tvistigt.

Huvudregeln är att även i kommersiella relationer är att oväntade och tyngande villkor måste särskilt bringas till motpartens kännedom, jfr Bernitz, Standardavtalsrätt, fjärde upplagan, sid 32.

åberopande av nya grunder för bestridande

  1. Raka Rör KB gör nu i första hand gällande att de allmänna villkoren ej är tillämpliga eftersom Telia avseende i målet aktuell tidsperiod inte översänt föreskriven bekräftelse.
  2. I andra hand görs gällande att innehållet i punkt 5.1 inte är införlivat i avtalet, på grund av att det är fråga om en betungande klausul som Telia ej informerat om och inte heller översänt till Raka Rör KB.

Raka Rör KB förutsätter att faktiska omständigheter och bilagda handlingar är ostridiga. Vitsordas ej detta kommer Raka Rör KB att åberopa de i dag ingivna handlingarna såsom skriftlig bevisning.

övriga grunder vidhålles oförändrat och åberopas efter de grunder som nu angivits.

Ett exemplar av denna inlaga har för tids vinnande faxats direkt till motpartsombudet.

Göteborg 2003-10-20

Håkan Wendesten

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!