Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals tingsrätt

Box 53157

400 15 GöTEBORG

Göteborg den 25 mars 2003

Mål nr T 140-02

Raka Rör KB samt Lars Thuresson ./. Telia Sverige AB

Enligt tingsrättens föreläggande daterat 2003-03-04 får jag avge följande yttrande innehållande bland annat justering av Raka Rör KB:s grunder för bestridande samt justering och tillägg till bevisuppgiften.

GRUNDER FöR BESTRIDANDET

Som motpartsombudet jur.kand. Martin Dahllöf påtalat i yttrande daterat 2003‑02‑28 har under målets handläggning ytterligare information inhämtats och Raka Rör KB:s grunder justerats. Detta föranleder följande förtydliganden.

Raka Rör KB frånfaller grunden att de ofrivilliga uppkopplingarna orsakats av Raka Rör KB:s router. I övrigt vidhåller Raka Rör KB övriga grunder, det vill säga att Telia gjort sig skyldig till vårdslöshet i avtalsförhållandet, att Telias yrkande enligt 33 § avtalslagen strider mot god tro och heder samt slutligen att i vart fall avtalsvillkoren i punkt 5.1 är oskäliga jämlikt 36 § avtalslagen och att jämkning skall ske i första hand till 0 kronor.

Ersättning yrkas vidare för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att angivas.

I SAK

Sedan ett stort antal kontakter förevarit med olika tekniker har det kunnat utredas att det inte är Raka Rör KB:s router som orsakat ofrivilliga uppkopplingar och att de ofrivilliga uppkopplingarna ej är några av Raka Rör KB beställda telefontjänster. Beställningarna har istället initierats av Telias utrustning. Avtalsvillkoren som bl.a. stadgar att Raka Rör skall svara för samtliga beställda telefontjänster från abonnemanget är ej rimliga när beställningen initierats av Telia.

Vad avser de ofrivilliga uppkopplingarna och att dessa sannolikt är orsakade av Telia och dess utrustning anföres följande.

De ofrivilliga uppkopplingar som förekommit är inga tjänster som beställts av Raka Rör KB. Merparten av dessa uppkopplingar har skett på den andra B-kanalen när den första B-kanalen varit uppkopplad. Den andra B-kanalen skall endast användas vid hög belastning t.ex. när stora filer transporteras och det är Telias utrustning som styr trafiken på B-kanalerna. (Jämför Telias inlaga 2003‑01‑30). Hade behov funnits till uppkoppling av den andra B-kanalen så hade den varit uppkopplad ända till dess all den tunga informationen blivit överförd. I aktuellt fall framgår dock att den kopplar upp och ner oregelbundet med sekunders mellanrum samtidigt som den första B-kanalen är uppkopplad.

Denna uppfattning avseende orsak till de ofrivilliga uppkopplingarna stöds också av undersökning utförd av teknikern Bo Jonsson som skett med ett program som heter Telnet som utvisat att dessa uppkopplingar inte heller varit behjälpliga med att överföra någon datatrafik då de avvisats (protocol rejected anges). Därmed kan det påvisas att det är felaktigheter i Telias utrustning som orsakar de många uppkopplingarna på den andra B-kanalen.

Utöver nämnda uppkopplingar så har det också uppkommit uppkopplingar i långa intervaller typ exakt 5-timmar. Uppkopplingarna som även skett nattetid när datorerna varit avstängda torde orsakats av Telia genom egen aktivitet. Vid kontroll av Raka Rörs router har det visat sig att den kopplat ner sig efter korrekt uppkopplingstid vilket utvisat att det är felaktigheter i Telias utrustning som är orsaken till ofrivilliga uppkopplingar. Raka Rör har kommit i kontakt med ytterligare tre Teliakunder som drabbats av exakta 5-timmarsuppkopplingar. Det verkar troligt att dessa 5-timmarsuppkopplingar står i samband med Telias kontroll av linjerna som sker just var femte timma. Efter det att den andra B-kanalen stängts av så har Raka Rör inte upptäckt att några ofrivilliga uppkopplingar förekommit. Det faktum att samtliga alternativt större delen av de ofrivilliga uppkopplingarna initierats av Telias utrustning åberopas till stöd för samtliga grunder för bestridande d.v.s. säga vårdslöshet i avtalsförhållandet från Telias sida, att avtalsbestämmelserna och tillämpningen av dessa strider mot god tro och heder och att avtalsvillkoren är oskäliga eftersom uppkopplingarna inte initierats av Raka Rör KB utan av Telia.

Under utredningen har ytterligare fakta framkommit som utvisar att problemen med Telias tjänst i ISDN är omfattande och komplicerade samt att problem beträffande ISDN förelegat under lång tid och varit väl kända av Telia. Trots detta har som tidigare anförts Telia inte varnat utan istället rekommenderat tjänsten och bland annat fortsatt att ange att den är trygg och säker. Detta samt vad som anförts ovan föranleder Raka Rör KB att utöka sin bevisuppgift enligt nedan.

Kompletterande bevisuppgift

Muntlig bevisning

Telefonförhör med Bill Blakeus, telefon 08-592 554 82. Blakeus skall höras avseende den tid som han var anställd som ”account manager” hos datafirman Owell i Göteborg under tiden 1993 till 1995. Blakeus skall höras avseende sina kontakter med kunder och tekniker till styrkande att vid kontakter med Telia Partner under denna tid har Owell fått information om att tekniken kräver mycket noggrannhet, konfigurering etc och man skall vara försiktig och noggrann vid användandet av tjänsten ISDN. Information lämnades också om att det är lätt att en router går igång av annan anledning än en avsedd uppkoppling. Blakeus skall även höras till styrkande av att teknikerna på Owell rekommenderade sina kunder att avstå från att använda ISDN samt att man på Owell föredrog att ej ta uppdrag avseende affärer med installation etc beträffande ISDN på grund av den stora risken för ofrivilliga debiteringar. Telefonförhör åberopas mot bakgrund av att Bill Blakeus för närvarande bor och arbetar i Stockholm och att kostnaderna för förhöret med Bill Blakeus drastiskt kan minskas genom ett telefonförhör.

Beträffande tidigare åberopade förhör med Bo Jonsson samt Kjell Dovstedt justeras bevisuppgiften till att det ej skall styrkas att det förelegat något fel i av Raka Rör KB använd router utan att aktuella uppkopplingar sannolikt är orsakade av Telias utrustning. Vidare skall förhöret med Bo Jonsson styrka att problemen med de ofrivilliga uppkopplingarna försvann när Kanal 2 på routern kopplades från.

Beträffande åberopat förhör med Tommy Larsson justeras detta till att endast styrka att Raka Rör KB:s datorer sedvanligen varit avstängda nätter och helger under den tid som aktuella ofrivilliga uppkopplingar skett.

Förhör med den sakkunnige professor Bengt Magnhagen, Atterboms gata 89, 584 37 Linköping, telefon nr 013-17 24 38. Professor Bengt Magnhagen skall höras avseende sin tekniska kunskap om ISDN till styrkande av att de ofrivilliga uppkopplingarna ej är orsakade av Raka Rör KB utan av Telias utrustning.

Göteborg dag som ovan

Håkan Wendesten

Gärde Wesslau Advokatbyrå

Lilla Torget 1

411 18 GöTEBORG

Tel 031-774 00 90

Fax 031-774 15 50

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!