Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals tingsrätt

Box 53157

400 15 GöTEBORG

Göteborg den 27 december 2002

Mål nr T 140-02

Raka Rör KB samt Lars Thuresson ./. Telia Sverige AB

Som ombud för Raka Rör KB får jag härmed enligt föreläggande avge yttrande över motpartens yttrande daterat 2002-12-06.

Vad avser uppkopplingsavgiften vill Raka Rör KB tillägga följande.

Det vidhålles att det är oskäligt att debitera uppkopplingsavgift för de mycket frekventa ofrivilliga uppkopplingar som förevarit utan att Raka Rör KB haft någon nytta av uppkopplingarna och Telia som koncern inga kostnader.

Mot bakgrund av Telia Sverige AB:s vitsordande beträffande Scanova åberopas ingen ytterligare bevisning i denna del.

Vad avser de av motpartsombudet ställda frågorna lämnas följande svar:

1./ Beträffande operativsystem och programvara hänvisas till bilaga 1.

2./ Raka Rör KB menar att, eftersom en stor del av de ofrivilliga uppkopplingar som uppkommit har skett när datorerna varit avstängda indikerar detta att felkällan finns hos Telia. I övrigt hänvisas till vad Lars Thuresson anför i separat inlaga.

I övrigt

Företrädare för Raka Rör KB har i ett stort antal kontakter bland annat med organisationen Företagarna och flera oberoende bolag som svarat på upprop publicerat i Företagarnas tidning. Härvid har framkommit att ett antal företagare med likartade problem som Raka Rör KB fått sina fakturor avskrivna utan skiftlig motivering. Raka Rör KB motser tacksamt besked från Telia om varför vissa kunder får sina fakturor avskrivna och andra inte samt den tekniska förklaringen till de avskrivningar som skett.

Göteborg dag som ovan

Håkan Wendesten

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!