Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals tingsrätt

Box 53157

400 15 GÖTEBORG

Göteborg den 17 april 2002

Mål nr T 140-02

Telia Sverige AB ./. Raka Rör KB samt Lars Thuresson

Förelagd härtill får jag avge följande yttrande över Telia Sverige AB:s yttrande av 2002-03-28. Jag följer i uppställningen den disposition som motparten valt.

Raka Rör KB vidhåller att vid den kontakt som förevar sommaren 2001 framfördes från Telia Sverige AB:s sida att felet med all sannolikhet bestod i problem med routern. Vidare förklarade Telia Sverige AB härvid att man mot betalning kunde tänka sig att skicka ut en tekniker för att undersöka felet. Raka Rör KB förklarade härvid att man inte kunde tänka sig att acceptera att betala för en tekniker som skulle undersöka en router som Telia Sverige AB rekommenderat och subventionerat.

Raka Rör KB och Lars Thuresson (nedan benämnd Raka Rör) vidhåller bestämt att Telia Sverige AB har ingående kännedom om omfattande problem på routrar av typ Zylex Prestige 100. Med tanke på att Telia Sverige AB är ett stort företag anser Raka Rör det rimligt att Telia Sverige AB först kontrollerar den lämnade uppgiften om att problem inte uppstått med aktuell router. Skulle detta förnekande kvarstå tvingas Raka Rör att åberopa omfattande bevisning i målet.

Såväl Raka Rör KB samt anlitad tekniker har noga kontrollerat den programvara som finns på de datorer som är anslutna till routern och den utredning som vidtagits har visat att ingen speciell programvara orsakat uppkopplingarna på nätet. En ytterligare indikation på detta är att routern fungerar som den skall när bara en kanal är öppen men att den börjar koppla upp och ner sig när två kanaler är öppna.

I aktbilaga 16 på sidan 2 har undertecknad anfört att det funnits ett fel i konfigurationen på datorerna. Detta påstående är felaktigt och beror på ett missförstånd mellan mig och min huvudman. Uppgiften att det är fel i konfigurationen av routern kommer från Telia Sverige AB och bestrids bestämt av Raka Rör KB.

Avseende åberopandet av 33 § avtalslagen gör Raka Rör gällande att det strider mot god tro heder att åberopa abonnemangsavtalet och den skyldighet det ger Raka Rör att gentemot Telia Sverige AB ersätta Telia Sverige AB för uppkopplingar som skett utan Raka Rör:s vetskap och utan att Raka Rör haft någon nytta av uppkopplingarna samtidigt som Telia Sverige AB inte haft någon kostnad för dessa och vidare rekommenderat och subventionerat utrustningen. I sammanhanget hemställer Raka Rör att Telia Sverige AB förklarar huruvida man anser det rimligt och skäligt att Raka Rör skall betala för uppkopplingar som man inte haft någon nytta av och som inte åstadkommit några rörliga kostnader för Telia Sverige AB.

Det avtalsvillkor som är oskäligt är i första hand 5.1 där det anges att abonnenten är skyldig att betala ersättning enligt vid var tid gällande prislista för de teletjänster som beställts från anslutningen. Som tidigare angivits har Raka Rör inte gjort någon beställning och inte heller orsakat denna. Ytterligare grund för oskäligheten är att man inte haft någon nytta av uppkopplingarna samt att Telia Sverige AB känt till problemen med routern och ändå underlåtit att informera Raka Rör om problemen trots att man rekommenderat utrustningen.

Göteborg dag som ovan

Håkan Wendesten

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!