Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals tingsrätt

Box 53157

400 15 GÖTEBORG

Göteborg den 27 februari 2002

Mål T 140-02

Telia Sverige AB ./. Raka Rör KB samt Lars Thuresson

Med stöd av bilagd fullmakt anmäler sig undertecknad som ombud för Raka Rör KB och Lars Thuresson och får avge följande svaromål över motpartens stämningsansökan 2002-01-21.

INSTÄLLNING I SAK

Käromålet bestrides i dess helhet.

Ersättning yrkas för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att angivas.

I SAK

Raka Rör KB och Lars Thuresson (nedan benämnt Raka Rör) vitsordar de faktiska omständigheter som Telia Sverige AB gjort gällande under rubriken Grunder och omständigheter. Dock skall följande tillägg göras beträffande de faktiska omständigheterna.

Aktuell router som är den direkta orsaken till den uppkomna situationen inhandlades av Raka Rör hos Presens Data, Backaplan i Göteborg, i juni 1998. Härvid erhöll Raka Rör en rekommendation från Telia att använda i målet aktuell router. Att Telia rekommenderade routern har varit en nödvändig förutsättning för att Raka Rör skulle inhandla denna. Till detta kommer att Telia på sin hemsida vid denna tidpunkt rekommenderade just denna router vid användning av abonnemang hos Telia. Dessutom ingick som ett erbjudande när routern förvärvades att man erhöll ett lägre pris om abonnemang träffas med Telia. Det är uppenbart att Telia subventionerat säljaren av routern för att själv erhålla abonnemang och köpet av utrustning och tecknande av abonnemang har skett samtidigt i en transaktion.

Raka Rör har inbetalt lägst de skulder till Telia som finns avseende de samtal man ringt eller annan tid man disponerat ledningarna i sin verksamhet. Beträffande den övriga tiden har det funnits ett fel i konfigurationen av routern genom vilket kanal 1 ej kopplar ur och samtidigt startar upp kanal 2 som kopplas upp var tionde, femtonde eller tjugonde sekund helt oregelbundet. Det är således kostnader för dessa uppkopplingar som inte har något som helst samband med utnyttjande av utrustningen i sin verksamhet som Raka Rör ej accepterar att betala.

Det är nu över 3,5 år sedan Raka Rör förvärvade aktuell router av fabrikat Zyxel Prestige 100. Raka Rör har genom olika kontakter erfarit att flera andra företag haft motsvarande problem under många år. I samtliga dessa fall har såvitt kunna utredas Telia hänvisat till att felet är på routern och att Telia saknar ansvar för detta. Samtidigt har man fortsatt att rekommendera användningen av routern och har alltjämt kvar rekommendation på sin hemsida där man rekommenderar användning av Zyxel Prestige 100, kopia med utdrag ur hemsidan bilägges, bilaga 1. När Raka Rör sommaren 2001 gjorde felanmälan ansåg Telia ej att det fanns anledning att åka ut och titta och undersöka orsak till felet eftersom det uppenbart var orsakat av aktuell router som också föranlett fel för många andra kunder. Raka Rör gör gällande att Telia känt till felet i många år och trots detta underlåtit att upplysa Raka Rör om felet vid abonnemangsavtalets ingående och inte heller för tiden härefter.

Telia har kostnader för fasta nät m.m. Dock kan konstateras att de i målet aktuella felaktiga uppkopplingarna inte förorsakat Telia några som helst extra kostnader samtidigt som Raka Rör inte haft någon som helst nytta av uppkopplingarna.

GRUNDER

Raka Rör gör i första hand gällande att Telia gjort sig skyldig till vårdslöshet i avtalsförhållandet (culpa in contractu/culpa in contractuhendo) genom att rekommendera och subventionera en produkt samtidigt som man känt till att produkten har fel och i över tre års tid underlåtit att informera Raka Rör om de kända fel som funnits i produkten man rekommenderat och subventionerat. Denna vårdslöshet leder till skadeståndsskyldighet intill det positiva kontraktsintresset. Raka Rörs skada motsvarar lägst av Telia yrkat belopp.

Raka Rör gör i andra hand gällande att jämlikt 33 § avtalslagen strider det mot god tro och heder att åberopa abonnemangsavtalet i den del det berättigar Telia till ersättning för uppkopplingar som man ej haft nytta av enär Telia rekommenderat produkten, subventionerat den och samtidigt underlåtit att upplysa om kända fel.

I tredje rummet gör Raka Rör gällande att yrkat belopp är oskäligt jämlikt 36 § avtalslagen med hänsyn till det sätt som avtalet ingåtts och fullföljts samt att Raka Rör ej haft någon som helst nytta av aktuella uppkopplingar. Yrkat belopp skall därför jämkas och Raka Rör gör i första hand gällande att det skall jämkas till 0 kronor.

Göteborg dag som ovan

Håkan Wendesten

Bilagor: Fullmakt

Utdrag ur hemsida, bilaga 1

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!